Etter årets tildeling har 95 prosent av landets kommuner fått støtte til å lage egne kulturmiljøplaner.

– Kulturminnene er viktige for å forstå vår historie. Ofte er de også en berikelse for bybildet eller kulturlandskapet. Satsingen Kulturminner i kommunene har vart i over ti år og bidratt til at kommunene kan ivareta kulturmiljø i plan- og byggesaker, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

I årets tildeling har Riksantikvaren prioritert kulturmiljøplaner, både nye planer, rullering av eldre planer og revidering av planer for kommuner som har slått seg sammen. I tillegg har fylkeskommunene og Sametinget fått midler til å styrke arbeidet med kurs, seminarer og direkte veiledning og hjelp til kommuner som ennå ikke er i mål med sine kulturmiljøplaner.

– Vi fikk inn 17 søknader om tilskudd til kulturmiljøplaner i år, og åtte søknader om kompetanseutvikling fra fylkene, sier Geiran. 

I år får kommunene Tinn, Aremark og Hurdal tilskudd for første gang. Kommunene Rauma, Vaksdal og Drammen får til rullering av sine kulturmiljøplaner. Kommunene Lindesnes, Trondheim, Øygarden, Sunnfjord og Nordre Follo får tilskudd til å lage en helhetlig kulturmiljøplan for sin sammenslåtte kommune. Tilskuddet er på kr 100.000 til hver av kommunene.

Klima- og miljødepartementet har øremerket 2 millioner kroner av tilskuddspotten til bygningsvernsenteret Murbyen Oslo. 

– Mange av byene våre har gamle murgårder som det er viktig å ta vare på. Murbyen Oslo skal fylle rollen som et nasjonalt bygningsvernsenter for tradisjonelle teknikker og metoder i murerfaget. Dette tilskuddet skal derfor gi effekt også utenfor Oslo, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Målsetningen er å redusere tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø. Med en god oversikt er det enklere for kommunene å hindre tap av kulturminner. Per i dag har 204 av kommunene vedtatt sin egen kulturmiljøplan, i tillegg er 135 i gang med arbeidet.