TOM HELGESEN tekst

- Vi har fire store områder som skal transformeres og kommer til å sette preg på Drammen i flere årtier framover. Områdene ligger i tilknytning til knutepunkt og legger til rette for bruk av sykkel, gange og kollektivtrafikk. Vi ønsker å skape levende bydeler hvor folk i alle aldre vil trives, forteller Nyhaven.

Bane NOR Eiendom ønsker å bidra til at Drammen kommune når målene både når det gjelder energi og miljø, og de vil i samarbeid med kommunen også bidra til å få flere studenter, nye innbyggere og mer næringsliv til Drammen.

Store næringsarealer tett på det nye sykehuset

Drammen Helsepark AS skal realisere utvikling og utbygging av helseparken på Brakerøya i tilknytning til det nye sykehuset. Selskapet eies med 50 % hver av Eidos Eiendomsutvikling AS og Bane NOR Eiendom AS, og ble stiftet for over fire år siden. Helseparken vil ferdig utbygd bestå av 76.500 kvadratmeter næringslokaler tett på sykehuset. 

- Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Det er det «hårete» målet vi har, smiler prosjektdirektøren.

Vil skape liv på Tangenkaia
Tangenkaia er et stort og spennende område som vi skal transformere sammen med Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU). 

– Stedet har en helt egen karakter, og det er viktig å ta vare på og videreutvikle det som allerede finnes. Selv om utviklingen av området kommer til å ta mange år, jobber vi allerede med nye, spennende initiativ for å aktivere området. Vi er hele tiden på utkikk etter aktører som kan ha interesse av å etablere seg her på kort eller lang sikt. Gjerne aktører som har interesse i å skape arrangementer eller andre aktiviteter som bygger opp under det miljøet som allerede finnes her, forklarer Nyhaven.

Tar vare på historien

En viktig identitetsmarkør for området på Tangenkaia er Tollboden fra 1877, en vakker bygning som er fredet både innvendig og utvendig. Den er nylig renovert, og huser i dag flere små bedrifter.

- Havnevirksomhet på Holmen bortfaller og dermed kan området transformeres til en helt ny bydel. Vi vil likevel ta vare på historien gjennom aktiv bevaring av bygninger og historiske spor, for vi vet at historien er en viktig premiss for å lykkes med å gi Tangenkaia en unik identitet, mener Nyhaven.

Ny bydel med rundt 800 boliger

Godsvirksomheten i Nybyen er et tilbakelagt kapittel og revitaliseringen av den nedlagte godsterminalen er første steg i utviklingen av en ny bydel her. Bane NOR Eiendom kaller området Godsløkka og godsterminalen har de døpt Godsen. 

- Godsen er vernet og ligger veldig sentralt i området. Vi ønsker å gjøre den til en attraksjon og et hyggelig samlingspunkt i bydelen, og vi har engasjert mange innbyggere for å få innsikt i muligheter og hva de ønsker seg. Vi satser på åpning allerede til neste år. Når InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen åpner i 2025, starter vi transformasjonen for fullt. Vi ønsker at området på 100 mål skal bli et godt sted å bo, jobbe og besøke, forteller Nyhaven. 

Målet er å utvikle rundt 800 boliger i et bredt spekter av boligtyper og flere hundre nye arbeidsplasser med høye miljøambisjoner i umiddelbar nærhet til Drammen stasjon og rutebilstasjonen. Nettopp det er det mange som etterlyser i Drammen kommune.

I tillegg til boliger og arbeidsplasser, vil Bane NOR Eiendom ha inn barnehage, kulturattraksjoner, nye gang- og sykkelforbindelser, en frodig allmenning med hyggelige torg, plasser og offentlig park. Smithestrøm gård fra siste halvdel på 1700-tallet er fredet, og det historiske hageanlegget som tilhører eiendommen vil bli en integrert del av den store, nye bydelsparken.

Boliger for folk fra alle aldersgrupper

Sundland er også et stort transforma­sjonsområde, der jernbanerelatert virksomhet blir erstattet av skoler og kunnskapsbedrifter, kultur- og idrettsaktører og mange nye boliger. Når hele bydelen er ferdig utviklet vil den i tillegg ha cirka 800 boenheter, mange nye arbeidsplasser, handelsvirksomhet og offentlige tilbud.

Det er en kjent sak at det blir parkering av tog ved verkstedvirksomheten på Sundland. – Vi samarbeider godt internt i Bane NOR for å sikre at det blir god byutvikling også i grensesnittet mellom infrastruktur og bebyggelse. Vi ønsker å skape et godt bydelsliv hvor folk i alle aldersgrupper kan trives. Det første boligprosjektet heter Proffen Hageby og har allerede rukket å bli et populært boligområde like ved Gulskogen skole. Vi ferdigstilte det første byggetrinnet for noen år siden og byggingen av det neste pågår nå, avslutter Connie Nyhaven.