Drammen har blitt anmodet om å bosette 310 flyktninger. Åtte av disse er mindreårige enslige flyktninger. Kommunen er blitt bedt om å være fleksible og kunne bosette enslige mindreårige både over og under 15 år.

– Vi er i gang med å vurdere anmodningen, men vi vil trenge litt tid. Kommunen utreder nå kapasiteten for bosetting og jobber med hvordan man kan tilrettelegge tjenestene for å kunne ta imot flere flyktninger, sier Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef arbeid og livsmestring.

Det er særlig kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina. Kommunen utreder nå konkrete planer for bosettingen og tjenestene. Det handler om skoletilbud, helsetjenester, boliger og introduksjonsprogram for flyktningene. Kommunen må se på helheten, på alle de ulike tjenestene kommunen har plikt til å gi overfor de flyktningene som måtte komme til kommunen, og vurdere hva kommunen faktisk kan klare å håndtere.