– Jeg er glad for at fylkestinget stiller seg bak disse nødvendige oppdateringene i handlingsprogrammet. Nå står vi enda bedre rustet i den framtidige utviklingen av areal- og transportplanleggingen i Buskerudbyen, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp).

Buskerudbyen er et samarbeid om areal- og transportplanleggingen i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Foruten Viken fylkeskommune består samarbeidet de nevnte kommunene, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Viken fylkeskommune er planmyndighet i saken, og med fylkestingets vedtak, er handlingsprogrammet nå formelt oppdatert.

Formålet med oppdateringen er å få et ajourført handlingsprogram som grunnlag for å følge opp mål og strategier i gjeldende areal- og transportplan, men nå med nye forutsetninger for transportpolitikken.

Konkret betyr oppdateringen for eksempel at handlingsprogrammet nå tar opp i seg kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikks utredning om en ny pris- og betalingsmodell for Oslo og Viken, og arbeidet med studier av framtidige boligbehov.

– Dette var forhold som ikke var med i det opprinnelige handlingsprogrammet fra 2010, men som vil være viktige i utviklingen av framtidens byområder i Buskerudbyen, sier Skinnes.