Dagens signalanlegg skal erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. Det kalles ERTMS (European Rail Traffic Management System), og skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute for passasjerer og gods.

Enkelt forklart "flyttes" lyssignaler langs sporet inn på en skjerm i togene. Det gir mindre utstyr i sporet, noe som igjen gir færre feil og forsinkelser, og reduserer behovet for vedlikehold.

Er i gang på Vestfoldbanen

Bane NOR har startet arbeidet med det nye signalanlegget på Vestfoldbanen mellom Drammen og Sem (Tønsberg). Nå jobber vi på Galleberg og Holmestrand, og flytter oss gradvis mot Sem. Arbeidet på Sørlandsbanen, mellom Daler og Vestfossen, starter i slutten av juli. Det nye signalsystemet skal tas i bruk på Sørlandsbanen (mellom Drammen og Hokksund) og Vestfoldbanen (mellom Drammen og Tønsberg) i 2025.

Det første vi gjør er å bygge kanaler og kummer for kabler på stasjoner, planoverganger og langs med hele sporet. Vi etablerer også område for nytt teknisk hus og strømforsyning. Når vi er ferdig med disse arbeidene starter installering av utstyr som «snakker» med signalanlegget. Dette er blant annet drivmaskiner som legger om sporveksler og akseltellere som registrerer hvor toget er.

Naboer varsles på SMS

Arbeidene skal gjøres i og ved jernbanesporet. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til de som jobber ved sporet, må en del av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det er derfor behov for noe arbeid på natt og i helger. Bane NOR beklager ulempene dette kan medføre. De nærmeste naboene får informasjon om arbeidet på SMS.