– Havnene i Oslofjorden har alle ambisiøse klima- og miljømål hvor overføring av gods fra vei til den miljøvennlige sjøveien er helt sentralt. Oslo Havn skal kutte klimagassutslippene med 85% innen 2030.  Det skal vi lykkes med gjennom samarbeid og dialog i Oslofjorden og med de viktigste europeiske knutepunkthavnene, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn og styreleder i Norske Havner. 

Dialog

Neste akt i historien oppstår i dialog med rederiene.

Hva kan vi bidra med for at dere skal bygge om containerskipene til landstrøm, spør Heidi Neilson containerrederiene som regelmessig anløper Oslo Havns kaier.

Alle Oslofjordhavnene må tilby samme felles standard for landstrømanlegg, er tilbakemeldingen.

Slik ble idéen om Klimasatsprosjektet Utslippsfri Oslofjord født. To år etter Heidi Neilsons besøk i Los Angeles signerte havnedirektørene for de sju største havnene i Oslofjorden en samarbeidsavtale om miljøarbeid.

Med støtte fra Enova har Oslofjordhavnene etablert, og er i ferd med å etablere, en rekke landstrømanlegg på én felles standard.

– Havnesamarbeidet Utslippsfri Oslofjord vil bidra til å forenkle overgangen fra fossile til fornybare drivstoff for rederier og andre kunder. Vi vil bryte barrierer i forbindelse med det grønne skiftet ved å tilby felles løsninger og ha en felles miljøpolitikk, sier Heidi Neilson, leder for havnesamarbeidet Utslippsfri Oslofjord og seksjonsleder plan og miljø i Oslo Havn.

Europa

Men hva skjer? Anleggene tas ikke i bruk av rederiene.

De store hub-havnene i Europa - der vi henter varene som skal til Oslofjorden - må også ha landstrømanlegg for feederskip, sier rederiene nå.

Men hvorfor skal Rotterdam eller Hamburg havn investere i landstrømanlegg for feederskip? For de europeiske megahavnene er det landstrøm til de virkelig store containerskipene – de som anløper fra Asia lastet med tjue tusen containerenheter – som vil utgjøre en forskjell i miljøregnskapet.

Klimapakken Klar for 55 (Fit for 55) skal gjøre at EU når målene om å redusere utslipp av klimagasser med 55 prosent innen 2030. En bærekraftig omstilling til netto null klimagassutslipp i 2050 innebærer at alle transportformer må bidra med utslippsreduksjoner.

Nye lovforslag fra EU sier at alle containerskip over fem tusen bruttotonn skal kobles til landstrøm ved europeiske havner innen 2030. Det inkluderer heldigvis feederskipene som frakter containere mellom Europa og Oslofjorden.

Fornybare drivstoff

Neste steg i evolusjonshistorien om utslippsfri skipsfart i Oslofjorden er en felles satsing på fornybare drivstoff til skip og landtransport.

Heidi Neilson og kollegene i Oslofjordhavnene vet at mange er skeptiske. Verken hydrogen, metanol eller ammoniakk ses på som realistiske erstatninger for diesel - av skeptikerne.

Oslofjordhavnene skal tilrettelegge for minst én grønn korridor i Oslofjorden i 2025. Da seiler det første containerskipet driftet av komprimert hydrogen fra Rotterdam til Oslo. Når skipet legger til kai og kobles til landstrøm er den første grønne korridoren i Oslofjorden en realitet.