GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Solbergregjeringen lanserte med Stortingsmelding 15 (2017-18) «Leve hele livet» en omfattende og svært inngripende «eldrereform». Det er to årsaker til denne reformen. Den kraftige endringen i alderssammensetningen, samtidig som andelen barn går ned.

Drammen kommune har ansatt to teknologiambassadører for eldre – Hilde Ballière og Thor-Fredrik Hoff.

– Vi får rett og slett ikke nok innbyggere i yrkesaktiv alder til å drive eldreomsorgen videre slik vi har gjort – vi må effektivisere med mennesker, sier Hilde Ballière, og presiserer at hovedpoenget med reformen er at folk må bo hjemme lenger – kanskje ut hele livet, og at vi må ta i bruk tilgangen til velferdsteknologi for å sikre at eldre får et verdig og trygt liv.

– De må i større grad kunne mestre sin hverdag, være aktive og sosiale, og ha kontroll over sin egen helse.

Pensjonistforbundet tar ansvar

Pensjonistforbundet har påtatt seg oppgaven med å få på bena et korps av «teknologiambassadører». Teknologiambassadørene skal informere om, og motivere til bruk av velferdsteknologi

– Det handler om hvordan eldre kan tilpasse seg dagens teknologi for å mestre hverdagen, der de kan føle seg trygge og ha kontroll på egen helse, sier Ballière.

Dessuten skal de bidra til at eldre får et bedre sosialt liv – selv om barna eller venner skulle bo langt unna.

– Selv om en god del eldre kjenner til noe velferdsteknologi, opplever vi at kunnskapene gjennomgående er mangelfulle. Og så handler det om motivasjon. Mange eldre er skeptiske til teknologi, i frykt for at «varme hender» skal erstattes av «roboter». Denne bekymringen må vi ta på alvor, sier Ballière.

Grunnleggende behov

Sosial kontakt er et grunnleggende behov for mennesker. Selv ikke avansert sosial teknologi kan erstatte menneskelig nærkontakt.

– Vårt budskap må være at teknologi kan dekke mange behov. Derfor kan våre roller bidra til utvikling av flere gode sosiale arenaer for bekjempelse av isolasjon og ensomhet, som er et betydelig problem blant eldre, påpeker Ballière.

Teknologiambassadørenes rolle skjer gjennom foredrag, samtaler i mindre grupper, og annen deltakelse på arenaer hvor eldre samles.

– Ikke minst har vi et godt samarbeid med Drammen kommunes tjenester for eldre, noe vi er svært glade for.

Ros til kommunen

Hilde Ballière gir honnør til Drammen kommune som hun mener legger godt til rette med informasjon.

– Og så er vår oppgave å supplere og informere om kommunens tilbud – hvordan få kontakt – hvordan søke om hjelp, sier Ballière.

– Vi er klar over at teknologi ikke løser alt. For egen del er jeg veldig opptatt av at frivillighets-Norge i sterkere grad må bidra til å lage sosiale arenaer med ulikt innhold, og tilpasse ulike folks ønsker og behov for å motvirke at isolasjonen og ensomheten blant eldre øker enda mer, sier Hilde Ballière.