690 millioner kubikkmeter med drikkevann fra kommunale vannverk ble sendt ut på ledningsnettet i 2021. Litt i underkant av hver tredje liter av dette forsvant ut gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen, viser Statistisk sentralbyrås beregninger.

Vannforbruket per person i husholdningene er på 179 liter vann i døgnet.

99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning fikk drikkevann av tilfredsstillende kvalitet når det gjelder E-coli. Det er på nivå med 2020.

98 prosent av innbyggerne fikk vann med tilfredsstillende fargekvalitet, mens 96 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH).

Totalt utgjorde det kommunale vannledningsnettet i overkant av 50.300 kilometer i 2021 – tilsvarende 1,3 ganger jordens omkrets ved ekvator. De fleste vannledninger, 35 prosent, består av PVC.

Av de 1.095 kommunale vannverkene her i landet har 31 prosent av dem utført beredskapsøvelse det siste året. Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2020.

96 prosent av alle kommunale vannverk en beredskapsplan mot «uønskede hendelser», og 51 prosent av dem har oppdatert planen i løpet av 2021. Eksempler på uønskede hendelser kan være akutt forurensning av drikkevannet, tørke, eller flom.