GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Rollen som næringssjef var nyetablert, og måtte tilpasses ny kommune. Sammen med to næringsrådgivere bygger hun nå opp en ny næringsfunksjon i kommunen. Og med en sjefsrolle, tilhørende i rådmannens nærstab, var oppdraget kort fortalt å tilrettelegge og forenkle samspillet mellom kommune og privat næringsliv – for der igjennom å skape videre vekst i Drammen.

Forutsetningene var helt i tråd med Toril Lisliens egen bakgrunn og ambisjoner i forhold til å fremme et næringsliv i en by som har opplevd en blomstrende vekst på hele 2000-tallet.

Men det hun så for seg som en markant rolle, som også innebar å integrere både Svelvik og Nedre Eiker i nye Drammen, ble alt annet enn plankekjøring.

For da jobben skulle starte, kom koronaen.

Fra rektorjobb i Skien

Byens nye næringssjef Toril Lislien er på alle måter skikket til å holde næringslivet i Drammen i øra. Hun kom fra stillingen som rektor ved nye Skien videregående skole. I tillegg har hun blant annet mange års erfaring fra privat næringsliv som HR sjef i Telecom bransjen, og som selvstendig næringsdrivende i bemanningsbransjen. Hun har i tillegg 14 år med utdanning og erfaring fra luftforsvaret på samvittigheten. Kombinasjonen av erfaring både fra offentlig forvaltning og privat næringsliv mener hun selv er nyttig i denne rollen. Med utdanningen innenfor jus, pedagogikk, personalledelse og en Mastergrad i ledelse, er Lislien mer enn generalist enn en spesialist.

I dag er hun samboer, har to voksne sønner og er bosatt i Kongsberg, men altså med Drammen som fokus i sitt daglige virke.

– Mye av kunnskapen fra tidligere jobber er nyttig i den nye jobben. Blant annet fra Forsvaret med fokus på samarbeid, ledelse og lagspill, sier hun.

Selv om koronaen gjorde sitt inntog i samme moment som jobben skulle startes, har hun likevel en følelse av at næringslivet i Drammen, tross alt, har lært seg å trekke i samme retning.

Koblingsboksen

Når vi ber Toril Lislien definere sin egen stilling, bruker hun ordet koblingsboks.

– Jeg opplever at vi har et omstillingsdyktig næringsliv i Drammen. Min rolle i dette, ser jeg på som en koblingsboks mellom kommunen og næringslivet. Det er viktig å sikre god dialog, samt å jobbe utadrettet mot viktige institusjoner som eksempelvis å involvere akademia. I kommunal sammenheng jobber jeg innover i kommuneapparatet, for å skape gode allianser mellom det offentlige og private, sier hun.

Plan- og byggesaker kommer raskt på agendaen.

– Dette er en viktig del av kommunens virkemiddelapparat for å skape forutsigbare rammebetingelser for det private næringslivet, og for innbyggere. Samspillet mellom kommunen som veileder og planmyndighet og næringslivet er avgjørende for å skape vekst og utvikling i Drammen.  Når vi jobber med samfunnsutvikling, er det viktig at vi tar med oss næringsperspektivet slik at vi legger til rette for å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i kommunen, sier hun.

Viktige aktører i Drammen

Av viktige aktører og samarbeidspartnere nevner hun samspillet med Næringsforeningen, Byen Vår Drammen, utelivsforeningen, handelsstandsforeningen i Svelvik og Mjøndalen, og NHO Viken Oslo som en regional aktør.

Hun mener betydningen av dette samspillet har kommet tydeligere fram etter pandemien. Gjennom pandemien har det være nødvendig å ha tett dialog, blant annet i forbindelse med utformingen av  støtteordninger til næringslivet.

– Kommunens raske håndtering av tilpassede krisetiltak, mener jeg er et godt eksempel på en kommune som vil og evner, sier Lislien.

Drammen har også skiftet politisk farge fra blått til rødt. Det betyr nye føringer for administrasjonen.

– En ny kommuneplan der politikerne har sittet i førersetet landes nå rett før jul. Tross nytt politisk styre som skulle etablere seg, nye konstellasjoner, pandemi og etablering av ny storkommune, er vi kommet oss godt gjennom krisen. Næringslivet ser også i stort ut til å ha klart seg bra gjennom krisen, selv om det har vært tøffe tak for mange. Ingenting gleder meg mer enn det, sier Lislien.

Selv om hun på mange måter føler pandemien har medført at kommunen ikke har kunnet jobbe så utadvendt som planlagt, er hun likevel stolt av den fremgangen som har vært.

– Vi har likevel fått til mye. Dialogen med næringslivet er bedre enn noen gang, og nye møtearenaer er etablert. Viljen til samarbeid er tydelig, og vi er klare for å samarbeide om et nytt løft for Drammenssamfunnet og for næringslivet i Drammen. Folk og virksomheter er knyttet nærmere sammen, og selv om enkelte har gått dukken, er det færre en fryktet. Kreativiteten har fått blomstre og næringslivet har fått ny giv. Det mener jeg er tegn på at mye er gjort rett. Også i en krisetid, sier Lislien.    

Det grønne skiftet

I likhet med verden rundt oss, er det også et grønt fokus hos storkommunens næringsleder. De politiske målene er da heller ikke ubeskjedne, og innebærer blant annet å gjøre Drammen til Norges grønneste by.

– det tverrpolitisk enighet om akkurat dette. Min oppgave her er å være en slags katalysator i disse prosessene som skal føre oss til målet i skjæringspunktet mellom klima og næring. Om Drammen har vært gode på branding før, så er det grønt fokus som blir neste oppgave for å brande byen, mener hun.

Hun vektlegger også at vi er på god vei. Blant annet gjennom 100 prosent kommunalt eide Lindum, Glitre, som allerede har grønne arbeidsplasser, og gjennom en generell holdning i næringslivet med fokus på bærekraft.

– Drammen er et knutepunkt, som må utnyttes for det det er verdt. Noen av landets største konsulentselskaper er allerede etablert i Drammen, et gründerhus er i ferd med å bli etablert, og vi har en næringsstruktur i kommunen representert av over 100 ulike bransjer. Selv om enkelte vil hevde at vi har hvilt litt på laurbærene etter omdømmeprosjektet, mener hun ikke at det er helt riktig. Det jobbes kontinuerlig av mange aktører for at byen fortsatt skal utvikle seg i positiv retning. Det er blitt attraktivt å bo eller drive næring i Drammen. Men det skal bli enda mer attraktivt i fremtiden, sier Toril Lislien.