MARIANNE M. JONASSEN tekst og foto

I år har Drammen Legevakt behandlet 27 kvinner og tre menn for skader knyttet til vold i nære relasjoner. Ifølge statistikken som virksomhetsleder Susanne Kjær viser til, er tre blitt behandlet for skader flere ganger.

– I de tilfellene hvor pasienten blir ført videre fra Drammen Legevakt til overgrepsmottaket blir skadene som er påført registrert. Også i forhold til en potensiell politianmeldelse. Vår oppgave er ikke å påvirke personer som henvender seg til oss. Vi behandler det akuttmedisinske, fysisk og mentalt, sier Susanne Kjær.

Mørketall

Etter nedstengningen av Norge våren 2020 og halvannet år med pandemi frykter Kjær stygge mørketall i forhold til vold i hjemmet. Bakgrunnen er at det er behandlet langt færre pasienter som har vært utsatt for vold på byen.

– Vold i nære relasjoner kommer ofte ikke frem. Vi registrerer at enkelte som kommer inn med skader for første gang, ofte oppgir at volden har pågått over flere år, forteller hun.

– Skader forårsaket av vold kodes i journalsystemet som eksempelvis brudd, slag eller kutt.

Spark og kvelning

De to siste årene har volden endret karakter til å være langt mer grov, ifølge virksomhetslederen.

– De som jobber i overgrepsmottaket har observert at det er mer sparking og flere kvelertak. Det er en trist utvikling fordi det i noen tilfeller også er barn som er utsatt, eller er vitne til volden som skjer i hjemmet, bekrefter Kjær, og forteller om store skadevirkninger på barn som vokser opp i et hjem hvor den ene av foreldrene utsettes for vold.

– Da vi begynte å registrere vold i nære relasjoner hvor det bor barn meldte vi fem bekymringsmeldinger videre til barnevernet. I fjor var tallet 16. Noe som er en tredobling på ti år.

I nære relasjoner er det ofte partner, ekspartner eller steforeldre som utøver volden.

– Våre tall viser at det ofte er kvinner i alderen 20 til 35 år som behandles hos oss. Det er også i denne aldersgruppen at vi ser gjengangerne, eller som kommuniserer at de har vært utsatt for vold ved tidligere anledning.

Per dags dato er det journalført tre under 20 år, 16 mellom 20 og 35 år, to mellom 35 og 45 år og to fra 45 år og oppover, som er utsatt for vold i nære relasjoner ved Drammen Legevakt.

Økning

Etter at Drammen Legevakt begynte å registrere vold i nære relasjoner har antall tilfeller vokst i omfang.

– Det er flere årsaker til at vi har behandlet flere tilfeller. Det ene er at vi som helsepersonell har blitt mer oppmerksomme. Det andre er at stadig flere er åpne på å få skaden registrert hos oss.

Kjær har ingen klar dokumentasjon, men hun har gjort seg opp noen tanker på hvorfor det er langt flere som er utsettes for overgrep, eller vold i nær relasjon de siste årene.

– Det er en meget trist utvikling i samfunnet. Covid-19 pandemien har gjort noe med oss alle med de mange restriksjoner knyttet til håndtering av den. Personlig ville jeg være forsiktig å si, at noe av denne utviklingen kan skyldes leveviset under pandemien, men jeg vil heller ikke utelukke, at det kan være en del av årsaken, sier Susanne Kjær, virksomhetsleder ved Drammen Legevakt.

 

Politiet flytter fysiske avhør til teams

Etter nedstegningen av samfunnet våren 2020 har politiet flyttet enkelte fysiske avhør over på teams eller telefon. Med unntak av voldssaker.

 

Heller ikke politiet utelukker mørketall i antallet tilfeller av vold i nære relasjoner etter halvannet år med koronarestriksjoner. Det bekrefter Tina Berg, seksjonsleder ved etterforskning og etterretning på Drammen politistasjon.

– Fra 2016 til 2020 har antall vold i nære relasjoner saker hos oss gått ned. Men med et nedstengt samfunn så tar vi høyde for et mørketall, da volden ofte skjer innenfor husets fire vegger. I tillegg er det en lav oppdagelsesrisiko hvis forholdet ikke blir anmeldt av personen selv.

Telefon og teams

Ifølge Berg har politiet måttet ta i bruk flere plattformer for å få gjennomført avhør på grunn av koronarestriksjoner.

– Vi har vært nødt til å tenke nytt og har foretatt flere avhør per telefon og teams, forklarer hun, og forteller at det ikke har vært helt uproblematisk.

– Ved avhør på telefon eller teams kan vi blant annet ikke være sikre på at det ikke er andre tilstede i rommet, som igjen kan medføre at den vi avhører ikke forklarer seg så fritt som de ville gjort ved et fysisk avhør på politistasjonen.

 I de mest alvorlige sakene foregår ikke avhørene på teams eller telefon, forsikrer seksjonsleder ved etterforskning og etterretning, Tina Berg.

Digitale rom og ungdom

Etter nedstegningen flyttet politiet noe av fokuset på etterretning og etterforskning i det digitale rommet.

– Vi ser at overgrep skjer oftere i det digitale rommet. Og når kriminaliteten flytter seg, så må vi følge etter med vår etterforskning, sier seksjonslederen.

Totalt sett fremstår digitale trusler som mer utbredt enn før pandemien, forklarer Tina Berg.

– For særlig yngre fremstår digitale plattformer til å utgjøre en risiko da de blir gjort tilgjengelig på en enkel måte av potensielle personer som ønsker å utnytte ungdommen. Eksempel på dette kan være sedelighet eller narkotika distribusjon.

Ifølge Tina Berg er det ikke et gjengmiljø i Drammen slik politiet ser på gjenger blant ungdommer i Drammen.

– Politiet er kjent med flere enkeltaktører som til tider er involvert i kriminelle handlinger uten at gjeng er et bakgrunns premiss for kriminaliteten.

– Det vi ser er at kriminaliteten har blitt mer alvorlig i ungdomsmiljøene med grove voldssaker og ran blant ungdom under 18 år. Vår egen forebyggende gruppe ved Drammen politistasjon følger de berørte ungdommene tett og jobber forebyggende i disse miljøene, sier hun.

Nedgang og bekymring

Tall som Tina Berg referer til viser at antall anmeldte voldssaker har gått ned fra 4.344 til 3.488 i perioden 2016 til 2020 i Sør-Øst politidistrikt.

– Det er vanskelig å si hva som er grunnen for at antall voldssaker har gått ned. Antall anmeldelser påvirkes av faktorer som publikums anmeldelsesvillighet og oppdagelsesrisiko. Tilbøyeligheten for å anmelde er ofte lavere for lovbrudd hvor ofrene føler skam, eller ikke ønsker å gjenoppleve hendelsene, som vold i nære relasjoner.

Selv om det har vært en nedgang i voldsrelaterte anmeldelser generelt fra 2019 til 2020. Ser politiet en økning for mishandling i nære relasjoner.

– Det har vært en bekymring for at nedstengningen av samfunnet har gjort forholdene vanskeligere for dem som lever med vold i hjemmet, men også at disse sakene blir vanskeligere å fange opp, sier Tina Berg.

Bry deg

Politiet er avhengig av at folk bryr seg for å hindre at vold i nære relasjoner skjer.

– Ved mistanke om at det er noe som ikke stemmer bør man som familie, venn, kollega eller nabo ikke være redde for å spørre om ting er ok hjemme, sier Tina Berg, og forteller at det også er viktig at den som utøver volden får hjelp.

– Vi har hatt tilfeller hvor voldsutøver har fortalt at hvis de ikke hadde blitt oppdaget, så hadde de fortsatt.