– Vi må være forberedt på at det kan bli nødvendig å skyve på enkeltprosjekter, og vi må i tiden framover holde en nøktern økonomisk linje i alle enkeltsaker, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

Fylkesråden orienterte 30. mars fylkestinget om status for Viken fylkeskommunes økonomiske rammebetingelser, slik det ser ut på starten av 2022.  

Stor prisstigning

Prisstigningen i samfunnet, blant annet som følge av krigen i Ukraina og ettervirkninger av koronapandemien, har ført til økte kostnader også for Viken fylkeskommune.

Fra siste halvdel av fjoråret og i år har det vært en uforholdsmessig stor prisstigning på råvarer, byggevarer og energi. Materialkostnadene for boliger økte med hele 26 prosent i fjor. Samtidig var energiprisene høye, og er forventet å holde seg høye også i år.

– Det gjør dessverre at vi – til tross for et godt årsresultat for 2021 – ikke har det økonomiske handlingsrommet vi gjerne skulle hatt, til blant annet investeringer i skolebygg, idrettshaller og infrastruktur, konstaterer fylkesråden.

Ekstrem kostnadsvekst

Viken fylkeskommune vedtok i juni i fjor en 10 års investeringsplan på over 12 milliarder kroner.

Nå er situasjonen den, at de vedtatte investeringsplanene i løpet av kort tid kan øke med anslagsvis mellom én og to milliarder kroner som følge av den ekstreme kostnadsveksten.

Fylkesrådet og fylkestinget har vedtatt å legge til grunn Viken fylkeskommunes tidligere vedtatte investeringsplaner i sitt videre arbeid i 2022 og 2023.

Må kanskje utsette

Gard Hofsvang, Viken fylkeskommune– I lys av dagens situasjon med kostnadsvekst og høye priser i markedene for byggevarer, energi og stigende rentebaner, vil det bli en enda større utfordring å gjennomføre disse planene enn tidligere antatt, sier fylkesråden.

Kostnadsutviklingen fremover er ennå usikker, men det er grunn til å tro at byggekostnadene for vedtatte prosjekter vil øke utover vedtatt budsjettramme og kreve tilleggsfinansiering.

– Vi må være forberedt på at det kan bli nødvendig å skyve på enkeltprosjekter, og det er alle grunn til å tro at vi i tiden framover må holde en nøktern økonomisk linje i alle enkeltsaker, enten det gjelder driften av fylkeskommunens tjenester eller gjennomføring av fylkeskommunens vedtatte investeringsplaner, sier Søvik.