Tilskuddsmidlene fra Husbanken skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon i gjennomføringen av den sosiale boligpolitikken.

- Alle trenger et trygt hjem. Målet for den sosiale boligpolitikken er at alle skal kunne skaffe seg, og beholde, en god bolig. For å nå målet trenger vi å få prøvd ut nye metoder, samarbeidsformer og konsepter. Tilskuddet fra Husbanken kan være akkurat den drahjelpen du trenger for å få satt i gang prosjektet som bidrar til å gi det det boligsosiale arbeidet i Norge et løft, sier Marcus Zackrisson, kunnskapsdirektør i Husbanken.

Drammen som eksempel

Drammen er ett av tre eksempler på prosjekter som fikk tilskudd i 2021. Byantropologene – Boligbygging med sosial bærekraft (2020) og Innbyggermedvirkning i boligbygging (2021)

Byantropologene jobber sammen med tre ulike kommuner (Drammen, Nittedal, Tingvoll) for å opparbeide kunnskap om sosial bærekraft i byer og tettsteder. I prosjektet utvikler de sammen nye metoder og verktøy for hvordan ulike kommuner og utbyggere kan samarbeide helt fra prosjektstart for å sikre en sosial miks i et boligområde. I del 2 av prosjektet bygger de videre på dette med fokus på hvordan innbyggere kan involveres i en slik prosess. Også her er målet å utarbeide en mal som kan brukes av andre kommuner for å få til brukerinvolvering i slike prosesser.

Stiftelsen Telemarksforskning – Individuell boligplan – en helhetlig metode til en bærekraftig bo-og livssituasjon (2020)

Telemarksforskning har i dette prosjektet dokumentert metoden Individuell boligplan (IBP), som Sandefjord kommune benytter i sitt arbeid med personer og familier som har en ustabil bosituasjon. IBP har som overordnet mål at flest mulig som leier bolig eller har en ustabil bosituasjon skal eie egen bolig. I prosjektet har Telemarksforskning dokumentert situasjonsbeskrivelse, rollebeskrivelse, økonomiske forutsetninger og andre forutsetninger som metodikken bygger på.

Faglig relevans

Frivillige organisasjoner, andre private og offentlige aktører og kommuner kan søke om tilskudd til forsøk med utvikling av nye metoder, konsept og løsninger som kan tas i bruk av flere. Husbanken kan også gi tilskudd til kunnskapsutviklingsprosjekter og formidling og spredning av kunnskap.

- I vurderingen av søknadene legger vi særlig vekt på faglig relevans, ambisjonsnivå og gjennomføringsevne. Kunnskapen som utvikles i prosjektene må dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene, forteller Zackrisson.

For kommuner er det et krav om at prosjektene det søkes tilskudd til må være særlig nyskapende og ha høy overføringsverdi til andre kommuner.

Husbanken vil invitere til en søkerkonferanse i januar. Der kan aktører som vurderer å søke om tilskudd, få informasjon om hva som forventes av en søknad og innblikk hvordan noen tidligere tilskuddsmottakere har lyktes med å utvikle gode prosjekter.

Dato for søkerkonferansen og påmeldingsinformasjon vil bli publisert på husbanken.no i nær framtid.

Søknadsfristen for tilskudd i 2022 er 15. februar.