Over tid har det vært utfordringer knyttet til at plast fra matavfallsposene har fulgt med i biogjødselen som leveres til landbruket. Nå tildeles penger til forskning på feltet med mål om å finne gode metoder for å effektivt sortere bort plasten.

Den Magiske Fabrikken driftes av Drammenseide Lindum. Her omgjøres matavfall og husdyrgjødsel til biogass og biogjødsel. Biogassen brukes på busser og renovasjonsbiler, og gjødselen tilbakeføres til det lokale landbruket.

Søknaden ble godkjent i mars og prosjektet er startet opp og består av flere trinn:

— Vi skal ved hjelp av filtrerings- og partikkelteknologi fjerne plasten fra biogjødselen. All plast som vi separerer ut skal så pyrolyseres med mål om å få et rent biokull som kan brukes som karbonlager eller erstatning av fossilt kull, forteller forsker i Lindum og faglig leder for prosjektet, Ketil Stoknes. Det er med andre ord mye teknologi som skal tas i bruk når Lindum og øvrige prosjektdeltagere tar lab-brillene.

Parallelt med dette er Lindum også gjennomførende partner i et prosjekt eid av Avfallsselskapet i Vestfold (Vesar) som angriper problemstillingen oppover i næringskjeden. Prosjektet for plastfri innsamling av matavfall skal teste nedbrytbare poser hjemme hos forbrukerne, og avfallet skal prøvebehandles og analyseres i en ny maskin på Lindum.

— Avfallet vil bli grundig analysert før de nye posene eventuelt blir tatt i bruk, forklarer Stoknes og sier avslutningsvis: Til sammen kan disse prosjektene bidra til grønn verdiskaping, svakere miljøavtrykk og en bedre sirkulærøkonomi i regionen.