Arbeidene med dette er allerede i gang, og i sommer skal store deler av arbeidet med jernbaneundergangen utføres.

​Helse Sør-Øst RHF er byggherre for det nye sykehuset på Brakerøya. Et sykehus har behov for en trygg og effektiv atkomst, som også tåler trafikk fra et stort antall ansatte og besøkende som skal til sykehuset i løpet av et døgn. Derfor er etablering av ny infrastruktur også en viktig del av prosjekt nytt sykehus i Drammen.​

Ny runkjøring

Sommeren 2020 ble det bygd en ny rundkjøring på Strandveien – den lokale veien inn til Drammen sentrum. Innen 2022 skal etableringen av ny firefelts vei med jernbaneundergang knyttes på rundkjøringen. Arbeidene med dette er allerede i gang, og i sommer skal undergang og kulvert bygges og kjøres på plass.

Den nye veien og jernbaneundergangen knytter Drammen by og Brakerøya tettere sammen, og sikrer ny adkomst til det som i flere år er et av landets største byggeområder – og som i fremtiden blir et viktig helseområde for Drammen og omegn, med nytt sykehus og ny helsepark.

Undergang ferdig i august

Forberedende arbeider for jernbaneundergangen er nå i full gang på byggeplassen.

Undergangen skal gi plass til en firefelts vei som legges i en kulvert. Denne kulverten støpes i sin helhet på byggetomta, og vil til slutt være 200 meter lang og 1600 tonn tung.​
​Undergangen skal trilles på plass i løpet av jernbanens allerede planlagte sommerstenging, rundt midten av juli. Seks uker stopp med togtrafikk gir mulighet til å fullføre den nye undergangen inn til nytt sykehus i Drammen.
En del av entreprisen er også å bygge bro for ny gang- og sykkelvei over Sykehusveien nord for jernbanen. Det arbeidet vil følge etter hvert, og den forbindelsen vil være klar i 2022.