TOM HELGESEN tekst
ILLLUSTRASJONER SAAHA ARKITEKTER

– Dagens bybru var i dårlig forfatning, og den var hele 34 år på overtid. Brua ble bygd i 1936 med en beregnet levetid på 50 år, sier Johannes H. Devold, utbyggingssjef i Drammen kommune. Om skadene forteller Devold at det er et stort omfang av armeringskorrosjon, det betyr at skader på konstruksjoner av armert betong skyldes at armeringen ruster. - Det har også blitt funnet betongskader på undersiden av brudekke, bjelker og pilarer, og de siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt. Ingen tvil om løpet var kjørt for bybrua fra 1936, sier han.

Nye flom- og høydekrav over sporet

– Ny bybru skal bygges koordinert og samordnet med Bane NORs framdrift på IC-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Bane NOR måtte rive og bygge ny bru over sporområdet på grunn av nye flomkrav og krav til fri høyde over sporet. Kommunen har inngått en utbyggingsavtale og en samarbeidsavtale med Bane NOR, forklarer Devold.

Bra fasiliteter for mye trafikanter

Drammenserne kan glede seg til ei fantastisk flott bybru om tre år. Bybrua fra 1936 var 15 meter bred, men den nye brua kommer til å få 19,4 meters bredde. Fotgjengerne vil få et fem meter bredt fortau på nedstrøms side, mens sykkelfeltene på begge sider av brua blir 2,2 meter brede. De myke trafikantene vil derfor få mye bedre fasiliteter.

Tommy Iversen fra Drammen kommune er prosjektsjef for den nye bybrua, og han forteller at brua vil lande åtte meter lengre inn på Strømsø torg enn den gamle. - Dette vil åpne området innunder brua, forlenge Strømsø torg og binde sammen nye Drammen stasjon og torget på en god måte. På den måten lages et helt nytt byrom, sier Iversen.

Promenade under brua på Bragernessiden

– Hva med Bragernessiden, blir det noen forandring der?

– Ja, absolutt. Det vil bygges ny honnørbrygge med promenade under brua på Bragernessiden. Den føres helt til Skutebrygga i øst og fram til kaikanten i Øvre Strandgate. Her legges det til rette både for gående, syklende og båtfolket. Promenaden vil også forbedre gangforbindelsene langs elva, forteller prosjektsjefen. Byggingen av den nye bybrua vil også gi en mer naturlig og funksjonell kobling mellom Bybrua og Bragernes for de myke trafikantene

Kommunestyrets nye kostnadsramme

I slutten av februar ble det klart at kostnadene til ny bybru ville bli vesentlig høyere enn det som er satt av i gjeldende økonomiplan. Opprinnelig budsjett var 780 millioner kroner til byggingen av ny bru, men etter anbudskonkurransen ble det klart at prisen ligger på ca. 1,4 milliarder kroner i 2022-priser. Kommunestyret har godkjent den nye kostnadsrammen, og denne innarbeides i handlings- og økonomiplan for perioden 2023-26 som skal behandles i desember. Drammen kommune og selskapet PNC Norge AS signerte kontrakten om bygging av ny bybru i Drammen på våren i år. En kontrakt på den store sum av cirka en milliard kroner inkludert mva.

Forventer økt prisstigning

1,4 milliarder kroner er fryktelig mye penger. Fordeler du det på 100.000 drammensere, blir det 14.000 kroner på hver eneste en, smått som stort. Dette er en av de største investeringene Drammen kommune noensinne har foretatt. Heldigvis blir dette betalt ned over mange år, og den nye bybrua har en forventet levetid som er mye lenger enn den gamle brua som nå rives.

– Blir dette sluttsummen, eller kan vi vente oss ytterligere økning i byggekostnadene?

– Kommunen forventer at prisstigningen vil vedvare en stund som følge av urolige tider. Prisen for råvarer og transport har steget mye den siste tiden. Prisstigningen vil naturlig nok påvirke sluttsummen for prosjektet. Kontrakten indeksreguleres i tråd med gjeldende standarder. Men vi arbeider kontinuerlig sammen med entreprenøren og våre rådgivere for å minimere kostnadene og usikkerhet omkring det store utbyggingsprosjektet, forklarer Devold.

– Har ellers prosjektet gått som planlagt, eller har det vært noen uventede hendelser?

– Fremdriften går som planlagt. Vi har imidlertid hatt noen utfordringer med at enkelte fundamenter har vært i såpass dårlig stand at vi har måttet gjøre ekstra tiltak for å få en kontrollert riving. Det er altså ingen tvil om at det var på tide å erstatte Bybrua fra 1936, avslutter han.