Avtalen vil tilgodese alle som bor eller ferdes på veiene i disse områdene.

Riksvegnettet innenfor Hole, Ringerike og Modum blir først innlemmet i kontrakten fra 1. september 2023. Oppstarten ble markert torsdag 8. september på riggen til Vaktmesterkompaniet på Krokstadelva.

Stor samfunnsmessig betydning 

Den nye 5-årige kontrakten gjelder fra 1. september og har et kontraktsbeløp på 415 millioner kroner (eks. mva.). I tillegg har begge parter opsjon for drift i inntil tre nye år. 

 - Det er ikke ofte det inngås en kontrakt som har så stor samfunnsmessig betydning for folks hverdag og som er så avgjørende for næringslivets forutsetninger, sier byggeleder Anita Tveiten for kontrakten i Statens vegvesen. 

Totalt omfatter kontrakten 340 kilometer veg, hvorav 290 kilometer er riksveg og 50 kilometer er gang- og sykkelveg langs riksveg. Trafikkmengden på riksvegene varierer fra 350 til 84 400 biler i døgnet. Kontraktssummen er 415 millioner kroner. Gjennom lokale underentreprenører representerer dette også et betydelig bidrag til næringslivet i området. 

- Statens vegvesen er vår oppdragsgiver, men den virkelige kunden er brukerne av vegnettet, som innbefatter alt fra myke trafikanter til internasjonal transport, sa prosjektleder Morten Strengelsrud i forbindelse med signeringa av kontrakten.

Tiltak mot luftforurensing i Drammen

Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveger og landeveger til bygater, gang- og sykkelveger, rasteplasser, tunneler og bruer. 

- Vi stiller også krav om tiltak mot luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum. Her må entreprenøren gjennomføre systematisk feiing på noe av vegnettet hele året samt gjøre ekstra tiltak når det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv, sier Tveiten. 

Hun understreker at kontrakten også inkluderer fortau, skilter, rekkverk, overvannssystemer, støyskjermer, gjerder, kantstein, holdeplasser, bygninger, utemøbler og andre objekter som normalt er i en driftskontrakt. 

- Så har vi selvfølgelig de sesongmessige utfordringene med brøyting og strøing om vinteren og grøntarealer, renhold og feiing om sommeren, sier Tveiten.