– Dette er vårt veikart for slutten av reisen mot å bli en økonomisk bærekraftig, ny kommune. Vi tar felles ansvar for å gjøre nødvendige innsparinger, samtidig som vi beholder retningen mot en grønnere og mer sosialt rettferdig kommune, sier partiene i en felles uttalelse.

Årets budsjettbehandling i Drammen har bært preg av usikkerhet om hvordan den nye regjeringens endelige statsbudsjett vil bli seende ut. Regjeringen og SV kom først til sin enighet kvelden før formannskapsmøtet. Posisjonspartiene har prinsipielt valgt å avstå fra å budsjettere med rammer som ikke ennå er endelig vedtatt av Stortinget.

– Samtidig har vi visst vi av signalene fra regjeringen at det er sannsynlig å forvente økte frie inntekter for kommunene neste år. Vi håper derfor på å kunne komme med positive signaler ganske raskt i 2022, med mulighet for en del justeringer i 1. tertial som følge av dette, sier partiene.

Skole, barnehage og oppvekst

Prosjektet med å bygge ny Åskollen ungdomsskole fortsetter som tidligere vedtatt – med tre klare forutsetninger: - Drammen Eiendom igangsetter et arbeid med å identifisere eiendommer og tomter som kan selges. - Kapitalen frigjort ved salg av eiendommer og tomteareal skal uavkortet gå til å dempe belåningsgraden, øke disposjonsfondet, og redusere driftsregnkapets kostnader.

– Videreføring av bygging av Åskollen ungdomsskole skal ikke påføre hindre eller noen form for endring i prosjektene Bybrua og Krokstadelva sykehjem. Partiene ber rådmannen fremme en sak tidlig i 2022 om justering av moderasjonsordningene for barnehage og SFO (inspirert av tidligere vedtatt endring av prismodell for kulturskolen fra skoleåret 2022/23).

– Vi vil med dette grepet hindre at familier i Drammen havner i fattigdomsfella, slik dagens absolutte grense mellom fullpris og friplass gir en risiko for. Den nye ordningen skal innrettes slik at innbyggerne med lavest inntekt fortsatt skal ha friplass, men at flere familier opp mot 6G samlet inntekt får moderasjoner, etter en trappetrinnsmodell, sier partiene.

Posisjonspartiene bestiller samtidig en utredning for gjenåpning av Berger skole som 1.-3 eller 1.-4.-avdeling av Tømmerås, sett i sammenheng med helhetlig utvikling av nærområdet, og kommende skolebehovsanalyse. Rådmannen får også i oppdrag å finne nye arealer for helsestasjonen som i dag er på Marienlyst, slik at den kommer nærmere beboerne på Bragernes og Åssiden.

Helse, sosial og omsorg

Regjeringen og SV kom til enighet om et felles statsbudsjett 29.11, hvor det er tallfestet at barnetrygd skal holdes utenom inntekten ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Posisjonspartiene velger derfor ikke å innarbeide denne satsingen for 2022 i Drammen.

– Dette har vært en viktig sak for oss som vi har vært klare for å prioritere så fort rammene er der, men vi er glad for at Stortinget nå velger å ta dette løftet nasjonalt i stedet for. Da kan vi rette blikket mot andre sosialpolitiske satsinger lokalt i 2022, sier partiene.

Partiene bestemmer at det skal utarbeides egne handlingsplaner for selvmordsforebygging og forebyggende psykisk helse.

– Fokus på forebygging, framfor å kun behandle symptomer, er svært viktig for posisjonen. For å lykkes med dette kan det ikke jobbes atskilt i siloer. Vi bestiller derfor to planer som skal gå på tvers av alle programområder og deres store prosesser med å lage nye temaplaner i 2022. Slik sikrer vi at alle tiltak i kommunen sees i sammenheng for å lykkes med forebyggende innsats.

Kultur, idrett og frivillighet

Likebehandling av lagseide og kommunale idrettsanlegg er en av de siste, store harmoniseringsoppgavene i nye Drammen. Posisjonen gjør en omprioritering for å bevilge 1 million til strakstiltak for lagseide idrettsanlegg i vintersesongen 2021/2022.

– I samråd med Drammen Idrettsråd, vil vi at dette tilskuddet i hovedsak skal gå til å dekke de store utgiftene ved det lagseide kunstisanlegget som Solberg Sportsklubb drifter, slik at dette kan holdes åpent som normalt i vinter for alle barn og unge. Dette er starten på en prosess i 2022 og 2023 som skal lage en rettferdig anleggspolitikk for idretten, sier partiene. Drammen er avhengig av et bedre samarbeid med frivilligheten i framtida. Posisjonen vedtar derfor at det skal lages en egen overordnet strategi om frivillighet.

– I tillegg vil vi blant annet sette i gang et prosjekt hvor innbyggerne inviteres til å vedlikeholde og videreutvikle offentlige hager, parker og andre friluftsområder, med særlig fokus på brukere av kommunale tjenester, slik som eksempelvis skoleelever og sykehjemsbeboere. Noen mål med prosjektet er bygging av vennskap, urban dyrking og forskjønning av nærområder, sier partiene. Usikkerheten knyttet til regjeringens forslag gjelder også dette programområdet. Dette innebærer at flere tiltak vil måtte sees i sammenheng med kommunens budsjettrammer når disse er 100 prosent avklart i det nye året.

Miljø, natur og klima

En av posisjonens viktigste miljøpolitiske satsinger for 2022 er at Naturrestaurering bevilges én million kroner årlig. Drammen var blant landets første kommuner som satset på dette da tiltaket ble introdusert allerede i 2019. Nå fortsetter dette løftet.

– Naturrestaurering er et “kinderegg” siden tiltaket ikke bare legger til rette for økt biologisk mangfold, men også gjenoppretter tapte nærnaturområder, til glede for innbyggerne. Pengene går rett inn for å forsterke allerede vedtatt handlingsplan for naturrestaurering, og gir mye mer kjøtt på beinet til den kommende temaplanen for naturmangfold og naturrestaurering, forteller partiene. En annen stor satsing er at det nå skal lages arealregnskap og arealbudsjett for kommunen.

– Dette vil gjøre det mye enklere både å sette konkrete grenser for naturverdier, matjord, nærturterreng og liknende, men også for å sette mål for mengder arealtyper til eksempelvis ulike typer næringsliv og boliger i kommunedelene, forklarer partiene. Partiene gjør ellers en liten justering i sykkelplanen for å skape rom for den nye satsingen på elektriske bysykler. Handlingsplan for ladeinfrastruktur elbiler framskyndes også til første halvår 2022.

Næringsliv og stedsutvikling

Posisjonen satte kurs for sin satsing på næringslivet i Drammen ved å opprette et eget næringsutvalg i starten av kommunestyreperioden. Partiene tar nå dette et steg videre ved å kople arbeidet direkte opp til formannskapet. Samarbeidet med næringslivet skal nå skje i enda tettere samspill med den politiske ledelsen i kommunen. Styringsgruppa for arbeidet, som i fremtiden vil bestå av formannskapet samt øvrige gruppeledere, vil fra tidlig i 2022 særlig fokusere på å finne ut hvilke virkemidler næringslivet ønsker seg og trenger fra kommunens side for å lykkes med de store omstillingene i årene framover. Et av kommunens viktigste verktøyer for næringsutvikling er Strategisk næringsplan, som påbegynnes tidlig i 2022. Partiene gjør i budsjettet tydelig at dette arbeidet må gis høy prioritet, og legger allerede noen tydelige føringer for planen.

– I tillegg gir vi rådmannen klare bestillinger for utviklingen i 2022 av Drammen som samfunnsutvikler, samarbeidspartner og ikke minst tilbyder av arealer for næringslivet, forteller partiene.

Partiene vil også jobbe tett videre med utvikling av sentrumsområder og nærområder. De ser behovet for retningslinjer som kan bidra til å legge til rette for ønsket utvikling. De vedtar derfor blant annet å lage en egen veileder for by- og sentrumsmessig utforming, og en tettere involvering i prioriteringen av kommunens veiprosjekter.

Trygg styring

Posisjonspartiene gir som tidligere nevnt rådmannen i oppdrag å identifisere eiendommer og tomter som kan selges. Kapitalen frigjort ved salg av eiendommer og tomteareal skal uavkortet gå til å dempe belåningsgraden, øke disposisjonsfondet, og redusere driftsregnskapets kostnader.

– Vi ønsker naturligvis ikke å selge eiendom som brukes aktivt i dag og har betydelig nytteverdi for innbyggerne, men derimot å se om det er “passivt” eierskap vi sitter på som kan komme andre bedre til nytte, og som samtidig kan gi kommunen større handlingsrom til andre prosjekter, forklarer partiene. Blant tomtene som posisjonen allerede vedtar at skal igangsettes solgt er Mieletomta i Mjøndalen.

– Lytter til innbyggerne

Etter vedtaket i formannskapsmøtet sendes budsjettforslaget ut på høring. Posisjonspartiene ser fram til å få tilbakemeldinger fra innbyggerne på dette, før handlingsplan og økonomiplan 2022-2025 blir endelig vedtatt i kommunestyret 13. og 14. desember.

– Vi vil samtidig takke for alle innspill som innbyggerne allerede har kommet i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet til arealdelen, som skal vedtas i samme møte. Mange av innspillene som har kommet inn vil i tillegg bli brukt i arbeidet med temaplaner og arealplan i 2022 og 2023, avslutter partiene.