Fylkestinget vedtok i februar i år prinsipper for fordeling av eiendeler, egenkapital og gjeld i forbindelse med beslutningen om å søke om oppdelinga av Viken.

Fylkestinget vedtok 15. desember at disse prinsippene skal legges til grunn for det videre arbeidet med etableringen av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

– Vi skal sikre gode forutsetninger for de tre nye fylkeskommunene. Nye Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner skal få med seg ut de eiendeler og gjeldsforpliktelser som hver enkelt fylkeskommunene brakte inn i Viken fylkeskommune, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon.

Fordelingen skal legges til grunn for arbeidet med årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 for de tre fylkeskommunene.

Fordelingsprinsipper:

  • Akershus, Østfold og Buskerud skal få med seg ut de eiendeler og gjeldsforpliktelser som ble brakt inn i Viken fylkeskommune.

  • Eiendeler og tilhørende gjeld opparbeidet i perioden 1.1.2020 til og med 31.12.2023 overføres ny fylkeskommune ut ifra et geografisk fordelingsprinsipp.

  • Eiendommer som er geografisk lokalisert i kommuner med endret fylkestilhørighet fra 01.01.2024 sammenlignet med 31.12.2019, overføres til ny fylkeskommune. Tilhørende gjeld knyttet til disse overføres i den grad det kan fastsettes ut i fra Vikens regnskapsførte balanseverdier.

  • Øvrig gjeld for felles investeringsprosjekter fordeles ut ifra Akershus, Buskerud og Østfolds andeler av frie inntekter for 2024.

  • Vikens andel av aksjene i Østfold Energi tilfaller nye Østfold fylkeskommune. Akershus Energi tilfaller nye Akershus fylkeskommune. Renteinntekter fra det ansvarlige lånet til Vardar tilfaller nye Buskerud fylkeskommune.

Videre politisk behandling av arbeidet

Mai 2023: Det fremmes en fylkestingssak i mai 2023 om en foreløpig beløpsmessig fordeling av Vikens eiendeler, egenkapital og gjeld. Vikens balanseførte verdier i Vikens regnskap for 2022 fordeles beløpsmessig mellom Akershus, Buskerud og Østfold i samsvar med fylkestingets vedtak i desember 2022.

Juni 2024: Den endelige fordelingen av Vikens eiendeler, egenkapital og gjeld, behandles av de tre fylkestingene for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner i etterkant av deres behandling av Viken fylkeskommunes regnskap for 2023. Dette forventes å skje i juni 2024.