GEIR A. ARNEBERG tekst

På riksplan har Samferdselsdepartementet gitt støtte til 12 prosjekter for å bidra til mer bærekraftige utbyginger. Mye av denne satsingen skjer i drammensdistriktet. Bane NOR står bak seks av disse, og samarbeider i tillegg om ytterligere ett prosjekt med Nye Veier og Statens vegvesen.  

Klimabesparende

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at hvis Norge skal få ned klimagassutslippene i transportsektoren, må vi kutte utslippene på anleggsplassene. Han minner om at gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store mengder klimagasser.

– Derfor setter vi nå i gang 12 pilotprosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli fossilfrie, sier Nygård.

Dette er prosjektene i Drammen og Sande som Bane NOR har fått støtte til å gjennomføre i 2022:

Ombygging av dieseldrevet skinnegående lastetraktor til elektrisk kjøretøy.

* Bruk av ladbar elektrisk gravemaskin til bygging ved Sande omformerstasjon.

* Kartlegging av fossilfrie maskiner til bruk på Sandnes stasjon.

* Testing av elektriske ladecontainere istedenfor dieselaggregater i Drammen.

* Utvikling av dataverktøy for å overvåke fossildrevne maskiner i Drammen og finne utslippsreduserende tiltak.

– Viktig for Bane NOR

– Å kunne prøve ut løsninger for å redusere direkte utslipp, er viktig for Bane NOR. Bruk av fossilt drivstoff utgjør en del av klimautslippene når jernbane skal bygges og driftes. Vi er opptatt av alt som kan minske vårt fotavtrykk, og sørge for enda bedre og mer klimavennlige prosjekter, sier Vibeke Tegneby, bærekraftsansvarlig i Bane NOR.

Årlig rapporterer Bane NOR inn tallene for direkte utslipp til Samferdselsdepartementet. Målet er en reduksjon på minimum 40 prosent innen 2030.

 

FAKTA: Prosjekter i Sande og Drammen som er tildelt støtte i 2022

Det skal bygges ny omformerstasjon på Sande, for levering av strøm til togene. Prosjektet går ut på å teste ut en elektrisk gravemaskin i arbeidet med å bygge ny vei frem til omformerstasjonen. Anleggsplassen ligger på landsbygda, der det ikke er enkelt med tilgang på ladeutstyr. Prosjektet skal avdekke hvordan en elektrisk gravemaskin vil fungere sammen med fossildrevne maskiner og blant annet svare på følgende spørsmål: Hvor brukervennlig og effektiv vil en elektrisk variant være? Hvordan blir det å skaffe reservedeler ved et havari? Og hvordan blir det å bygge lange høyspentanlegg og nettstasjoner for å skaffe strøm til ladning, ute på bygda? Målet er å bidra til at markedet vil få flere elektriske maskiner i drift, slik at tilgangen blir bedre, og ladning og bruk kan bli enklere på sikt.

Tildelt støtte: 3,2 millioner kroner.

Det bygges ny jernbane i Drammen. Her er det mange mindre maskiner og mye utstyr som trenger strøm. Til denne jobben trengs det 15 aggregater, som bruker rundt 200 000-250 000 liter diesel årlig. Det forbruket kan kuttes ved bruk av elektrisk drevne ladecontainere. Prosjektet skal se på hvilke konsekvenser denne omleggingen får for CO2-utslippene, kostnader til utstyr og energi, hvordan det påvirker arbeidet og hvor store disse strømcontainerne ideelt sett bør være.

Tildelt støtte: 2,5 millioner kroner.

Utbyggingen i Drammen vil utvikle et eget dataverktøy for å finne ut:

1) Hvilke arbeidsoperasjoner som ikke krever forflytning og kan løses med utslippsfrie maskiner.

2) Overvåking av energibruk til utslippsfritt utstyr, for å kartlegge det totale behovet for strøm.

3) Datagrunnlaget skal redusere direkteutslipp gjennom mer effektiv bruk av maskiner og utstyr. For eksempel skal en finne riktig antall maskiner med riktig størrelse, korrekt bruk og registrering av svingninger i energibehovet.

Tildelt støtte: En million kroner.