MARIANNE M. JONASSEN tekst og tekst

De siste 20 årene har antall tilfeller av diabetes type 2 doblet seg. Tall fra Folkeheleinstituttet (FHI) viser at opp mot 345.000 kan ha diabetes i Norge. Av disse kan rundt 65.000 ha diabetes 2 uten å vite det, og cirka 23.000 har type 1. Det har fått Åssiden Legesenter til å tenke på hvordan de kan følge opp sine diabetespasienter på en bedre måte.

– Det begynte i det små for 12 år siden etter at daværende fastlege Stig Gøthesen spurte om vi sykepleiere kunne tenke oss å følge opp noen diabetespasienter i forhold til kosthold og trening, forteller diabetessykepleier Eli Røed Jensen.

Blir sett

Eli Røed Jensen har jobbet som sykepleier ved både hjerteavdelingen og nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus, samt Legevakta og i Legevaktas overgrepsmottak, før hun startet på Åssiden Legesenter. Hun er godt kjent med å møte pasienter både inneliggende på avdeling og mer akutt i legevaktmottaket.  Da hun tok på seg jobben med å følge opp diabetespasienter ved legesenteret startet hun i de små med noen få pasienter og snakket litt om kosthold og trening. Dette i tett samarbeid med senterets fastleger.

– Selv omstendighetene rundt konsultasjonene var stusselige i det provisoriske lokalet der det hele startet, fikk vi tilbakemeldinger om at pasientene følte seg ivaretatt, da det var satt av tid og ressurser til å snakke om diabetes, forklarer hun.

Klinikken vokste i omfang, og i 2014 fikk Jensen innvilget etterutdanning i diabetessykepleie som samlingsbasert fjernstudent i Bodø.  I dag behandles over 200 pasienter ved diabetesklinikken ved Åssiden legesenter, hvor de får helhetlig oppfølging med prøvetaking, medisinering og veiledning i forhold til alt diagnosen innebærer. Det legges i tillegg stor vekt på tid til samtale om hva pasienten selv kan gjøre med egentiltak i forhold til sunn livsstil og trening.

–I praksis går nesten alle med diabetes i diabetesklinikken vår. Hjemmeboende tilhørende legesenteret som har hjemmesykepleie, får også oppfølging ved at jeg får tilsendt målinger og veileder ut ifra resultater, forteller Jensen.

Diabetestype 1 og 2

Også gravide som kategoriseres for glukosebelastning og får påvist svangerskapsdiabetes, får startveiledning med relevant informasjon.

– Det er viktig for denne pasientgruppen å kunne måle blodsukkeret selv, og vi bruker også tid til å snakke om kosthold og trening. Det er satt av bestemte mål for riktige blodsukkerverdier mens man er gravid for å unngå skader for mor og barn i svangerskapet og under fødsel. Vi vet at denne gruppen har større sjanse for å utvikle diabetes 2 senere i livet.

Etter samtalen følges de gravide opp av fastlegen. I tilfeller hvor pasienten ikke får stabilisert blodsukkeret raskt, henvises de videre til sykehuset for oppfølging og videre behandling.

I hovedsak er det diabetes type 2-pasienter som følges opp ved Åssiden legesenters diabetesklinikk.

– Type 1 skal følges opp av sykehuset, men vi tilbyr regelmessig oppfølging for de pasienter som ønsker det hos oss også, forklarer Jensen.

Forebyggende arbeid

Hovedmålet til diabetessykepleieren er i samarbeid med fastlegen å følge opp diabetespasienten for å forebygge senkomplikasjoner.

– En individuell tilpasset diabetesoppfølging er en av klinikkens store fordeler, forklarer Jensen.

I diabetesklinikkens målsettingsdokument kan man lese følgende: «Pasienter med diabetes opprettholder et optimalt blodsukkernivå og senskader forebygges. Pasienter opplever reel brukermedvirkning i behandlingen, lever godt og mestrer hverdagen med diabetes».

Diabetessykepleieren ved Åssiden legesenter følger veilederen til Helsedirektoratet. Eli Røed Jensen sitter i styret til faggruppen for diabetessykepleiere i Norsk Sykepleieforbund.

FAKTA: Diabetes

DIABETES TYPE 1

Diabetes type 1 er en alvorlig kronisk sykdom der kroppen ikke produserer hormonet insulin. Uten insulin blir blodsukkeret for høyt, og du må derfor selv tilføre insulin daglig med sprøyte eller pumpe.

DIABETES TYPE 2

Diabetes type 2 er en arvelig, kronisk sykdom der blodsukkeret blir for høyt. Det er den vanligste formen for diabetes og utløses ofte av overvekt og mangel på aktivitet.

(KILDE: DIABETESFORBUNDET)